Gibela live reads to announce relocation to Dunnottar

Umkhiqizi o musha wa se mzansi Africa wezitimela iGibela o thuthela ku khaya layo elisha e Dunnottar e Ekurhuleni ngosuku lwesibili ngoJanuwari ngo nyaka uka 2018. Si sibheke phambili e ku sebenzisaneni na bo bonke aba abathintekayo e ku guquleni ubuso be isitimela sokuthutha e mzansi africa e minyakeni e leshumi e landelayo na ngaphezulu. Listen
Zulu